setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Industria alimentarã
11.09.2008.

Industria alimentarã - datoritã importanþei sale strategice - este ramura tradiþional importantã a economiei naþionale ungare.

Potrivit datelor antreprizelor care au peste patru angajaþi, valoarea brutã a producþiei calculatã la preþ curent a fost de 1944 miliarde de forinþi în 2006. Aceasta a depãºit cu 86 miliarde valoarea anului precedent. Totodatã, ponderea industriei alimentare în cadrul industriei de prelucrare care cuprinde 14 ramuri a scãzut în 2006 la 9,7%.
Cercul subramurilor cu importanþã determinantã în ramura industrialã nu s-a schimbat nici în anul 2006, aceleaºi 12 subramuri produc trei sferturi din valoarea totalã a producþiei, ca în 2005. Dupã o regresie drasticã în anul precedent, producþia produselor din carne ºi carne de pasãre a crescut de 1,5 ori. În prelucrarea fructelor-legumelor tendinþa de scãdere care s-a menþinut de mai mulþi ani s-a schimbat. Totodatã, sectorul prelucrãrii cãrnii, de conservare, producþia nutreþurilor pentru animale de fermã ºi producþia de dulciuri au cunoscut o tendinþã de scãdere. S-a menþinut însã creºterea în producþia de bere ºi rãcoritoare ºi scãderea în cea a lactatelor ºi în industria morãritului.
Majoritatea antreprizelor din industria alimentarã (80%) sunt microîntreprinderi cu mai puþin de 10 angajaþi. Împreunã cu întreprinderile mici, care au 10-49 de angajaþi, 95% din antreprizele din industria alimentarã au un efectiv scãzut de angajaþi. Circa jumãtate din antreprize sunt cu personalitate juridicã, în majoritate srl-uri. Antreprizele individuale reprezintã peste o treime ca numãr. Producþia întreprinderilor mici ºi mijlocii prezintã o tendinþã de creºtere, chiar dacã aceasta este puþin vizibilã, dar cea a întreprinderilor mari, cu peste 250 de angajaþi o tendinþã de scãdere, ponderea acestora în export rãmânând neschimbatã. Acest proces diferã de tendinþa caracteristicã industriei în sine, unde datoritã concentrãrii semnificative întreprinderile mari asigurã douã treimi din producþie, iar participarea lor la export peste patru cincimi. Ponderea proprietãþii strãine în structura proprietarilor întreprinderilor depãºeºte 60%.
Comparativ cu Uniunea Europeanã, industria alimentarã ungarã este mai concentratã faþã de media UE-25. La 31 decembrie 2006 au fost þinute în evidenþã 8.448 de antreprize.

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi