setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Secret bancar ºi paradis fiscal
20.04.2009.

Anual miliarde de euro dispar datoritã autorilor de fraude, ceea ce pe lângã faptul cã afecteazã sensibil unele þãri, înseamnã ºi o problemã serioasã pentru economia mondialã.

ªi din acest motiv þãrile numite „paradis fiscal” fac schimbãri în reglementarea referitoare la secretul bancar, sperând cã vor fi rãsplãtiþi cu rezultate concrete. Dupã Liechtenstein ºi Andora, acum Luxemburg, Elveþia ºi Austria introduc prevederi mai lejere cu privire la protecþia secretului bancar.
Odatã cu apropierea datei summitului G20 creºte presiunea asupra þãrilor „paradis fiscal”. ªi din acest motiv au fãcut paºi primele þãri, Andora ºi Liechtenstein în vederea reglementãrii mai lejere. Andora a declarat cã pânã în luna noiembrie va aduce o nouã lege în aceastã problemã, iar Liechtenstein a iniþiat tratative bilaterale cu mai multe state. În cazul Elveþiei s-a pus problema acceptãrii prevederilor OECD, care au fost refuzate anterior sub motivul protecþiei clienþilor. Însã în situaþia actualã sunt de acord sã accepte regulile de împãrþire a secretului bancar cu alte þãri.
Guvernul austriac a anunþat cã vor revizui sistemul actual ºi vor aduce modificãri pentru a reduce cazurile de evaziune fiscalã.
Luxemburg a fãcut o declaraþie cu sens mai practic, au hotãrât cã în caz concret de fraudã fiscalã vor colabora cu autoritãþile fiscale ale celorlalte þãri ºi vor pune la dispoziþie datele clienþilor pentru a ajuta procedura.
Scopul reglementãrilor legislative ºi a implementãrii a noi ºi noi sisteme este de a îngreuna situaþia autorilor de fraude, dar pânã când mai existã portiþe de scãpare ºi delicvenþa fiscalã rãmâne un fapt real.

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi