setare ca pagină de pornire 13.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Răsfoire: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11
Program comun de dezvoltare ungaro-român
În cadrul colaborãrii europene, cu o finanþare de 224,5 milioane de euro (ERFA), se pot demara proiecte comune ungaro-române, care au ca scop consolidarea integrãrii economice ºi sociale a zonelor transfrontaliere.
BT deschide un centru regional
British Telecom (BT), unul dintre liderii mondiali ai furnizorilor de telecomunicaþii ºi IT de reþea, deschide un centru regional la Debrecen. Centrul de servicii al BT va crea în Ungaria în total 400-500 de locuri de muncã, dintre care 200 la Debrecen.
Record pe piaþa apelor minerale
Comerþul cu amãnuntul la ape minerale a atins anul trecut în Ungaria o creºtere record. În perioada iulie 2006 ºi iunie 2007 s-a vândut mai mult - cantitativ cu 22 procente, iar valoric cu 19 procente - comparativ cu anul precedent.
Flux masiv de capital în regiune
Anul trecut în þãrile din Europa Centralã ºi de Est a intrat un capital strãin direct de 77 miliarde de euro, ceea ce înseamnã o creºtere de aproape 30 procente comparativ cu anul record 2005.
Comerþul exterior ungar
În Ungaria, în urma transformãrii rapide din anii 1990, s-a dezvoltat o economie deschisã, integratã la pieþele Europei de Vest, în care exportul este unul din motoarele dezvoltãrii economice.
Ungaria, ca port terestru
În rulajul de mãrfuri dintre Asia de Sud ºi UE, Ungaria r putea funcþiona ca un port terestru - a afirmat Egyed Géza, secretarul de stat al Ministerului Economiei ºi Transporturilor, în cadrul unei conferinþe pe temã logisticã organizatã la Budapesta.
Realizãrile industriale
Þãrile care au aderat la Uniunea Europeanã în anul 2004 ºi-au îmbunãtãþit ºi ele în mod însemnat realizãrile industriale, dar Ungaria rãmâne neschimbat în prima linie - constatã Institutul Central de Statisticã ungar în publicaþia sa intitulatã Macroeconomie, 2006.
Industria ungarã de construcþii
În Ungaria, în luna martie, producþia în industria de construcþii a crescut cu numai jumãtate de procent comparativ cu luna precedentã - menþioneazã raportul Institutului Central de Statisticã ungar.
Forintul se menþine puternic
Încrederea în economia ungarã este în creºtere, procesele bugetului de stat în acest an au un curs ceva mai favorabil decât cel prevãzut, se îmbunãtãþeºte colaborarea guvernului cu banca naþionalã.
Cerinþa de biomasã pentru Austria
Austria va importa în viitor din Ungaria ºi din alte þãri din regiune jumãtate din materiile prime necesare obþinerii bioenergiei.
Balanþã pozitivã
Dupã o îmbunãtãþire consecventã luni de zile, în luna martie balanþa lunarã a comerþului exterior ungar a atins o valoare pozitivã.
Analiza investiþiilor
Volumul investiþiilor economiei naþionale în Ungaria a crescut cu 0,8 procente comparativ cu aceeaºi perioadã a anului precedent, a anunþat Institutul Central de Statisticã ungar la sfârºitul lunii mai, pe baza unor calcule preliminare.
Aeroport popular
În primele patru luni din acest an, aeroportul regional Fly Balaton de lângã localitatea Sármellék, a avut peste 24 de mii de cãlãtori, ceea ce înseamnã o cifrã cu de patru ori mai mare faþã de aceeaºi perioadã din anul 2006, cu o preconizare pe acest an, a unui record de 145-150 mii de cãlãtori.
Zborurile cu avionul vor fi mai facile
Ca rezultat al tratativelor purtate ani de-a rândul între Uniunea Europeanã ºi Statele Unite, a fost semnat acordul "open skies" pentru transportul aerian.
Soseºte capitalul
În rândul þãrilor din regiunea Europei de Est ºi a Asiei Centrale, anul trecut Ungaria s-a situat pe locul patru cu 9 miliarde de dolari în ceea ce priveºte mãrimea influxului de capital activ strãin - susþine cel mai recent raport al Bãncii Mondiale, referitor la procesele financiare globale.
Reforme cu ritm mai moderat
Ritmul reformelor în noile þãri membre ale Uniunii Europene, situate în estul-centrul Europei a scãzut, ºi majoritatea þãrilor din aceastã regiune nu profitã de creºterea economicã deosebit de accentuatã pentru a-ºi pune la punct bugetul de stat – apreciazã Banca Mondialã.
Germania pentru extinderea pieþelor
Conform studiului institutului de cercetare economicã IW din Köln, apãrut zilele acestea, investiþiile întreprinderilor germane în strãinãtate au condus la desfiinþarea unui numãr mult mai scãzut de locuri de muncã în Germania decât s-a presupus de mulþi pânã acum.
Detalii privind comerþul extern
Potrivit raportului Ministerului Economiei ºi Comerþului, publicat în aprilie 2007, tendinþa semnificativã de creºtere a rulajului comerþului extern, din anul trecut, a continuat ºi în luna ianuarie: atât exporturile, cât ºi importurile au crescut cu un ritm de peste 20 de procente.
Vodafone îºi va asigura serviciile din Ungaria
János Kóka, ministrul ungar al economiei ºi transporturilor ºi György Beck, directorul general al Vodafone Ungaria, la conferinþa de presã comunã þinutã la ministerul economiei au anunþat cã firma mondialã va realiza în Ungaria noul sãu centru de servicii.
Topul competitivitãþii
Schimbarea din ce în ce mai intensivã a relaþiilor de putere în economie este reflectatã ºi de topul întocmit de universitatea de afaceri IMD din Elveþia pentru anul 2007, unde comparã competitivitatea a 55 de þãri.
Porturi la Mohács
Portul oraºului Mohács din Ungaria a fost mutat într-un loc mai larg, unde sã poatã ancora vasele uriaºe, din acelea care anul trecut au venit cu sutele în portul de la Dunãre.
Pieþe fãrã frontiere
Strategia Uniunii Europene de intrare pe pieþe noi s-a nãscut cu scopul de a scãdea piedicile care limiteazã comerþul, ºi pieþele din afara Uniunii sã se deschidã în faþa produselor europene.
Firme mai optimiste
Indicele de conjuncturã Ecostat referitor la IMM-uri a crescut de la 43,6 procente în luna martie la 45 procente în luna aprilie, fiind valoarea cea mai ridicatã din ultimele trei trimestre.
Continental în expansiune
Sub egida expansiunii la nivel est-european, compania germanã, producãtoare de cauciucuri, a achiziþionat 51% din acþiunile companiei slovace, Matador.
Balaton – din nou atractiv
În pofida faptului, cã pe piaþa imobiliarã a Balatonului, încã este actualã supraofertarea, specialiºtii sunt optimiºti.
Întrevedere de miniºtrii
Kóka János, ministrul ungar al economiei ºi transporturilor, l-a primit în vizitã pe ministrul român al comunicaþiilor ºi IT, Nagy Zsolt, precum ºi pe Winkler Gyula, secretar de stat responsabil pe comerþul exterior, pe data de 7 mai.
Evenimente economice româno-ungare
Potrivit datelor statistice de la finele lunii februarie, dinamica schimburilor comerciale dintre cele douã þãri, a continuat sã creascã.
Avânt economic durabil în Germania
Condiþiile cadru conjuncturale ale relaþiilor Ungariei cu Germania, partenera sa economicã-comercialã cea mai importantã, evolueazã favorabil ºi pe mai departe.
Previziuni economice
Uniunea Europeanã aºteaptã continuarea procesului de convergenþã din Ungaria, momentul introducerii monedei unice fiind incert.
Investiþii în industria auto
Cea mai mare societate din Ungaria care comercializeazã autovehicule ºi piese pentru acestea, Porsche Hungaria Srl., îºi dubleazã capacitatea centrului logistic regional din Budaörs cu o investiþie de trei miliarde de forinþi.
Inaugurare de fabricã
Prin deschiderea oficialã din data de 12 aprilie, fabrica SANYO Hungary Kft. de la Dorog, funcþioneazã la capacitate maximã.
Aspecte caracteristice ale comerþului extern ungar
În urma schimbãrilor ºi dezvoltãrii economice ºi politice, anii 90 în Ungaria au însemnat o schimbare rapidã, iar ca rezultat al procesului, economia þãrii s-a aliniat la pieþele vest-europene, fiind în continuã integrare.
Lanþ de hoteluri în proiect
Companiile Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ºi Louvre Hotels doresc sã creeze bazele unei noi lanþuri de hoteluri în Europa Centralã, prin înfiinþarea unei firme comune.
Dezvoltare la Denso
Producþii Denso Ungaria Srl, va realiza în Székesfehérvár o investiþie de dezvoltare de capacitate în valoare de 38,3 milioane de euro - 10 miliarde de forinþi.
Universitãþi ºi investitori
Potrivit uni studiu comparativ, realizat de o companie internaþionalã, municipiul Szeged, astãzi este deja apt sã fie oferit ca destinaþie de investiþii - a afirmat Rétfalvi György.
Despre economia ungarã
Economia mondialã, anul trecut a crescut cu un ritm de peste 5%, iar în acest sens, ºi în privinþa Ungariei putem observa tendinþe pozitive.
Titlul de campion mondial a fost pierdut
China va depãºi în curând Germania, exportatorul nr. 1 în lume, astfel germanii pierd titlul deþinut de patru ani de a fi "campionii mondiali la export".
Relaþiile comerciale româno-ungare
Evoluþia relaþiilor economice ºi comerciale dupã 1990 între România ºi Ungaria poate fi numitã - fãrã nici o exagerare - o poveste de succes. Aceastã constatare este îndeosebi valabilã mai ales având în vedere tendinþele ultimilor ani.
Despre industria construcþiilor la Arad
Anul trecut, din nou, este unul pozitiv, ºi record, în ceea ce priveºte relaþiile economice ºi de comerþ exterior ale celor douã þãri - a afirmat ministrul român, Winkler Gyula ºi secretarul de stat responsabil pe relaþiile cu România, Merényi Miklós, la forumul economic din data de 9 martie de la Arad.
Programul paºaport spre exterior
Programul Guvernului Spaniei adaptat nevoilor fiecãreia încearcã angrenarea a cât mai multe firme în comerþul extern.
Vize pentru UE în Republica Moldova
În curând la Ambasada Republicii Ungare în Moldova, la Chiºinãu se va deschide un centru de eliberare vize pentru UE.
Societãþile pãrãsesc Marea Britanie
Datoritã impozitelor ridicate, societãþile pãrãsesc Marea Britanie, îºi transferã activitatea în parte sau în totalitate în alte pãrþi. Trei sferturi din cele 87 de întreprinderi mari întrebate de Confederaþia Industriilor Britanice (CBI) considerã cã datoritã impozitelor ridicate þara a devenit un mediu mai puþin atractiv pentru afaceri.
Ungaria pe locul cinci
Din punctul de vedere al producþiei industriale cu cea mai rapidã creºtere, Ungaria se situeazã pe locul cinci în lume, conform informaþiilor furnizate de Ministerul Economiei ºi Transporturilor. Prin creºterea de 14% atinsã în decembrie 2006, Ungaria se poate considera campioanã europeanã.
Topul metrourilor lumii
Agenþia de voyage VIRGIN VACATIONS a alcãtuit clasamentul primelor 11 metrouri din lume ca fiind cele mai impresionante sisteme de trafic subteran, pe care le-a ºi ilustrat cu fotografii ºi filme video, oferind astfel o imagine plasticã a circulaþiei subterane din diferite pãrþi ale lumii.
Dezvoltare spectaculoasã
Dezvoltarea relaþiilor economice bilaterale dintre Ungaria ºi România dupã, fãrã doar ºi poate, se poate considera a fi o poveste de succes, iar aceastã constatare este chiar ºi mai valabilã în privinþa tendinþelor ultimilor ani.
Reforme pentru Cehia
Cu ocazia votului parlamentar din data de 19 ianuarie 2007, s-au definit direcþii majore privind îmbunãtãþirea capitolelor economice ale programului economic naþional, mai ales pe domeniu bugetar, reglementarea mediului de afaceri, precum ºi unele scopuri privind politici pe segmente punctuale.
Despre economia Poloniei
Anul 2007, va fi cel al creºterii preþurilor ºi în Polonia. Cresc preþurile gazelor, curentului electric, a benzinei, þigãrilor, a serviciilor poºtale.
Ceea ce meritã a se cunoaºte despre Elveþia
Din acest an comerþul cu alimente între Elveþia ºi þãrile membre ale Uniunii Europene a devenit cu mult mai simplu.
Stimulentele economiei mondiale
Potrivit unui studiu realizat de EIU, creºterea pieþelor aflate în ascensiune, motiveazã cel mai eficient economia mondialã.
Revoluþia aviaþiei în Rusia
Avioanele învechite, în scurt timp vor fi înlocuite cu altele noi, produse în Rusia. Modernizarea efectivului de avioane civile ruseºti este o sarcinã ºi o afacere impresionantã, având în vedere, cã anual se vor monta 100 de avioane, totodatã existând ºi intenþia schimbãrii strategiei producþiei în masã la producþia unicatã.
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi