setare ca pagină de pornire 13.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Răsfoire: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]
Dezvoltãri noi la Nokia
Deja cu trei ani în urmã s-a demarat dezvoltarea fabricii de la Komárom, cu o investiþie în valoare de 50 de milioane de euro, iar investiþia actualã va atinge suma de 10 milioane de euro.
ªtirile economiei austriece
Potrivit unui studiu realizat de Banca Naþionalã a Austriei împreunã cu Bursa, Austria a fãcut un pas major spre a deveni centrul financiar în zona Europei de Est.
Forumul de Economie Mondialã la Davos
Unul dintre subiectele principale discutate la finele lunii ianuarie 2007, în Elveþia, la Forumul de Economie Mondialã la Davos, a fost modificarea forþelor de puteri geopolitice ºi economice ale lumii.
ªtiri privind economia Cehiei
Creºterea economicã a Cehiei din anul 2006, se datoreazã în primul rând dezvoltãrii producþiei industriale, a investiþiilor, ºi creºterea rulajului comerþului extern.
Când ne vom alinia la UE?
Creºterea economicã ungarã de 4%, cu siguranþã va parcurge un ritm mai lent în viitor, din cauzã cã nu numai rezervele de productivitate ale companiilor, dar ºi al efectivului de angajaþi sunt pe cale de epuizare.
Rusia: pragul de vis
În Rusia produsul intern brut (GDP-ul) a crescut în ultimul an cu 6,7%, creºtere cu care s-a atins pentru prima datã pragul de vis de o mie de miliarde de dolari.
Angajaþi strãini în Germania
Potrivit unui studiu realizat de Camera de Comerþ ºi Industrii din Germania, pe un eºantion de 1.250 companii, cetãþenii strãini care doresc sã se angajeze la companii germane nu întâmpinã probleme. 46% dintre respondenþi îºi desfãºoarã activitatea în domeniul industrial ºi construcþii, 21% comercial, 33% servicii.
Inflaþie crescândã
Inflaþia crescândã, creºterea economicã de ritm mai lent, precum ºi ºomajul - sunt elemente care vor caracteriza Ungaria în 2007, stã în prognoza macroeconomicã realizat de ICEG European Center.
Rezultatele extinderii
Economia germanã a profitat de pe urma extinderii Uniunii Europene înspre est mai mult decât s-a presupus pânã acum. Aceasta ar fi concluzia concisã a studiului fãcut de institute renumite din domeniul cercetãrii în economie, la cererea Ministerului Economiei ºi Tehnologiei al Federaþiei Germane.
Migrarea forþei de muncã din România ºi Bulgaria
Dezvoltarea economicã din cele douã þãri îmbunãtãþeºte spectaculos oportunitãþile de muncã locale, astfel încât în urma aderãrii la UE, nu existã un pericol real al migrãrii forþei de muncã.
Influx de capital în România
Tot mai multe þãri ale Uniunii Europene decid asupra investiþiilor în România, piaþa imobiliarã devenind deasemenea atrãgãtoare pentru ei.
Probleme de competitivitate în Franþa
Ritmul creºterii economice a Franþei, a fost mult mai lent în al treilea trimestru din 006, iar momentan, singurul factor care are efect pozitiv asupra economiei este nivelul ridicat al consumului intern.
Relaþii în plinã dezvoltare
Fülöp István, preºedintele Consiliului Judeþean al Szabolcs-Szatmár-Bereg s-a întâlnit cu omologul sãu din Satu-Mare.
Prognoza preþului la petrol
Potrivit unui studiu efectuat de HypoVereinsbank cu sediul la München, scãderea preþurilor la petrol care a avut loc anul trecut între lunile august ºi octombrie a însemnat doar un episod scurt în procesul care, într-o perspectivã mai îndepãrtatã, indicã clar o creºtere de preþ.
Obligativitate de vizã pentru Republica Moldova
Noile reglementãri rezultate din aderarea României la Uniunea Europeanã i-a afectat negativ pe cetãþenii din Moldova.
Proiect turistic
Fundaþia Româno-Germanã din Arad împreunã cu partenerii din Békéscsaba ºi Arad a participat la un concurs pentru un proiect turistic transfrontalier.
Conjunctura polonezã
Depãºind chiar ºi aºteptãrile optimiste, în al treilea trimestru al anului 2006 economia polonezã a crescut cu 5,8 procente.
MOL-ul în dezvoltare
Pânã la finele anului 2010, Mol doreºte sã deþinã 15% din vânzãrile din domeniu pe piaþa sârbeascã. Compania ungarã anul acesta va dubla numãrul staþiilor de benzinãrie din Serbia, de la 11 la 25 — au anunþat recent.
Optimism precaut
Aºteptãrile pe termen scurt a companiilor mari din Ungaria, în prima parte a anului 2006 s–a caracterizat de un optimism relativ crescut ºi echilibrat.
Greutãþi ale IMM-urilor
Dezvoltarea pe termen scurt a IMM-urilor din Ungaria este influenþatã negativ de consumul scãzând al gospodãriilor, ºi inflaþia acceleratã – relevã o cercetare realizatã de Ecostat.
Rolul parcurilor industriale
Pe baza aplicaþiilor lansate anual în Ungaria, începând cu anul 1997 pânã în 2005, pentru câºtigarea titlului de „Parc Industrial”, au fost premiate 181 proiecte (terenuri) cu acest titlu.
Subvenþii epuizate
Subvenþiile pe perioada 2004-2006, de care dispunea Ungaria pentru alinierea la condiþiile comunitare, practic au fost epuizate. Valoarea totalã a sumelor contractate se apropie vertiginos de sutã la sutã, iar realizarea proiectelor este în deplinã desfãºurare.
Rating îmbunãtãþit
Agenþia de evaluare financiarã Standard & Poor's, în privinþa perspectivelor de risc de îndatorire, a îmbunãtãþit rating-ul Ungariei de la negativ la stabil. Agenþia a motivat decizia prin faptul cã se demareazã consolidarea bugetarã, dar în continuare nu sperã la introducerea monedei unice mai repede de 2014.
Turism de succes
În a treia parte a anului 2006, veniturile provenind din turismul internaþional, au urmat o traiectorie deosebit de avantajoasã pentru Ungaria – relevã cifrele de bilanþ referitor la a treilea trimestru, material realizat de Banca Naþionalã a Ungariei.
Record de bursã
În anul 2006, Bursa de Valori Budapesta (BVB) a realizat un rulaj record.
Forintul în forþã din nou
Alãturi de creºterea inflaþiei, încrederea investitorilor a început sã se îmbunãtãþeascã, ºi paralel cu acesta, ºi cursul forintului - stã în studiul GKI Cercetãri Economice Zrt. elaborat împreunã cu Erste Bank.
Tendinþã pozitivã
Schimburile comerciale dintre Ungaria ºi România în anul 2005 au atins o nouã valoare record, cu o creºtere extrem de dinamicã – de 28% - alãturi de valoarea de 2,7 miliarde de euro active din partea Ungariei, schimburile au evoluat în ambele direcþii urmând o tendinþã ascendentã.
Colaborare bilateralã în afaceri
Sarcina guvernului din Ungaria ºi România este ca în caz de nevoie, sã elimine toate obstacolele care pot interveni în dezvoltarea eficientã a relaþiilor economice.
2006: un nou an record
Din punctul de vedere al exportului Ungariei, analizând þãrile aflate în afara Uniunii Europene, România, care momentan este cea mai mare piaþã de desfacere în acest sens, va adera pe data de 1 ianuarie 2007 cu drepturi depline.
Ritmul de extindere a OTP Bank Group
Ritmul de extindere a OTP Bank Group este de douã ori mai rapid în comparaþie cu media înregistratã în Uniunea Europeanã. OTP Bank, cea mai mare bancã din Ungaria, este parte a OTP Bank Group, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa Centralã ºi de Est.
Vin investitorii
Ministerul Economiei ºi Transporturilor din Ungaria momentan poartã discuþii cu peste 50 de investitori. În mãsura în care acestea se finalizeazã, se vor realiza investiþii în valoare de circa 3,7 miliarde de euro, creând peste 12 mii de locuri noi de muncã.
Comerþ cu amãnuntul – în concentrare
În anul 2005, centrele comerciale ºi hipermarket-urile din Ungaria au realizat un rulaj în comerþul cu amãnuntul în valoare de 1.189 miliarde de forinþi – stã în publicaþia Centre comerciale, ºi hipermarket-uri 2005, elaborat de cãtre Oficiul Statistic Central.
Investiþii
ªi anul trecut, cele mai multe investiþii, în valoare totalã de 1192 miliarde de forinþi, s-au realizat în domeniul imobiliar, servicii economice.
Trend descendent
Potrivit previziunilor Institutului de Cercetãri Ecostat, se preconizeazã continuarea tendinþei descendente a pieþei imobiliare ungare.
Prezenþã ungarã activã
Dupã perioada „liniºtitã” a lunilor de varã, cu sprijinul ITD-H, prezenþa companiilor ungare din România s-a intensificat din nou, în cadrul târgurilor ºi expoziþiilor din România.
Produse alimentare excepþionale
16 producãtori au primit dreptul de utilizare a Mãrcii Produs Alimentar Excepþional Ungar, în cadrul Expoziþiei de Specialitate Foodapest.
Turismul de sãnãtate
Ungaria, o þarã care dispune de multe bogãþii, tradiþie variatã, în condiþiile în care în ultimul mileniu, multe culturi ºi-au pãrãsit tradiþiile, clãdirile, valorile.
Competitivitate
În scopul îmbunãtãþirii competitivitãþii, în centrul atenþiei trebuie sã se afle cercetarea ºi dezvoltarea, comunicarea IT, dezvoltarea mediului de afaceri, politica de inovaþie — a afirmat Egyed Géza, secretarul de stat a Ministerului Economiei ºi Transporturilor.
Centru de servicii
Recent a avut loc inaugurarea la Budapesta a Centrului Global de Servicii IT al Citigroup. Centrul Global de Servicii IT al Citigroup din Budapeste oferã servicii te tehnicã de calcul companiilor membre Citigroop care îºi dezvoltã activitatea în alte regiuni, ºi în lume.
Budapesta este îndrãgitã
Poziþia capitalei ungare este bunã în ceea ce priveºte destinaþiilor afaceriale pe viitor, relevã un proiect de cercetare din 2006 a European Cities Monitor.
Centru de cercetare
La Budapesta a avut loc inaugurarea unui nou centru de cercetare sanofi-aventis. Centrul de cercetare, care ºi-a dobândit numele dupã Földi Zoltán, nume asociat cu medicamentul Chinoin, asigurã condiþii de cercetare de nivel european echipei de cercetãtori, care datoritã noii investiþii, vor fin în numãr de 300.
Fabricã nouã
A avut loc inaugurarea unitãþii de producþie dezvoltate de la Alsómocsolád, cu o investiþie de 3,5 miliarde de forinþi, realizate de cãtre grupul Pick-Délhús.
Investiþie
Marea parte a companiilor ungare intenþioneazã ca în perioada urmãtoare sã realizeze investiþii, cu ajutorul fondurilor europene - relevã un studiu.
Calitate ºi export
Ungaria dispune de dotãri cu care în privinþa calitãþii produselor agrare trebuie sã se situeze în topul þãrilor europene.
Industria alimentarã
Veniturile producãtorilor de alimente din Ungaria pe anul trecut au depãºit valoarea de 2.500 miliarde de forinþi. Valoarea probabil va fi mai mare cu cca. 2 procente anul acesta.
Competitivitatea este importantã
În dezvoltarea agriculturii ºi industriei alimentare, accentul cade în primul rând pe creºterea competitivitãþii anii urmãtori — a afirmat ministrul de resort, Gráf József, din Ungaria.
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi