setare ca pagină de pornire 04.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Răsfoire: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11
O investiþie de ºapte miliarde
Firma germanã Temic Telefunken Microelectronic Hungary Srl. va putea începe peste trei ani la Budapesta producþia de serie a echipamentului de comandã ...
''Pöttyös'' leaderul mãrcilor
''Pöttyös Túró Rudi'' (produs cunoscut în România sub denumirea de Dots) s-a clasat în fruntea topului mãrcilor cu cea mai mare putere în Ungaria.
Gospodãrirea vânatului
În Ungaria, anul trecut venitul anual realizat din vânãtoare ºi gospodãrirea vânatului a atins 16 miliarde de forinþi, jumãtate provenind din organizarea de vânãtori.
Reglementãri mai favorabile
Þãrile membre nu mai trebuie sã oblige microîntreprinderile la prezentarea raportului anual dupã ce Parlamentul European a votat favorabil modificarea normei legislative care a prevãzut aceasta.
Ieºirea din crizã a Asiei
Economiile din Asia ies în ritm rapid din crizã. Potrivit datelor Bãncii Asiatice de Dezvoltare (ADB), creºterea economicã medie a þãrilor din regiune poate atinge în acest an 7,5 procente, anul viitor 7,3 procente, în urma valorii înregistrate anul trecut de 5,2 procente.
Ieºirea din crizã nu va fi rapidã
Specialiºtii nu se aºteaptã la o ieºire rapidã din crizã în industria de construcþii, aceºtia apreciazã cã în domeniul construcþiilor de locuinþe nici în acest an nu se poate aºtepta o creºtere semnificativã, iar construcþiile de stat sunt incerte.
Problemele horticultorilor
Anul trecut producþia de legume ºi fructe în Ungaria a scãzut la nivelul înregistrat acum optsprezece ani. Potrivit Secþiei de Horticulturã a Camerei Agricole Ungare, horticultorii se vor bucura ºi în cazul în care vor reuºi sã repete acest "rezultat".
Industria ungarã a maºinilor agricole
În prezent în Ungaria, în producþia de maºini agricole sunt active 168 de întreprinderi, 80% fiind întreprinderi mici. 4% au un venit din vânzãri care depãºeºte 15 milioane euro.
De ce e nevoie pentru o ieºire plãcutã cu motocicl
Primãvara, respectiv odatã cu sosirea vremii bune a început sezonul motocicletelor. Înainte de a porni la drum însã nu stricã dacã, dupã iarna lungã, verificaþi temeinic motocicleta.
Lucrãrile de grãdinãrit în luna mai
Ce lunã minunatã este luna mai! Ne înconjoarã o nouã viaþã ºi o înflorire exuberantã. Dar atenþie dacã doriþi sã plantaþi plantele anuale ºi sã scoateþi plantele scumpe la ghiveci.
Casã de vânzare!
De vânzare în Ungaria, lângã Mátészalka, în localitatea Kocsord casã cu 3 camere, cu tot comfortul, cu clãdiri anexã ºi grãdinã, la preþ real.
Roadshow în trei oraºe
La fel ca celelalte sectoare, ºi reprezentanþii industriei tipografice ºi a industriei ambalajelor cautã legãturi cu potenþialii parteneri din România.
Recolta de grâu este mai scãzutã
În acest an se aºteaptã ca recolta de grâu la nivel mondial sã fie cu 5 procente mai scãzutã comparativ cu cea de anul trecut - susþine o analizã publicatã de Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO).
La Arad despre industria de construcþii
În perioada 11-14 martie complexul expoziþional Expo Arad International a gãzduit expoziþia industriei de construcþii Confort Construct&Instal - desigur cu participarea Editurii Feliciter...
Despre România ºi la Debrecen
Dupã Arad ºi la Debrecen s-a organizat conferinþa de export de capital ºi forumul de afaceri ungar-român.
Succesul vinurilor ungare
Viticultorii ungari s-au bucurat de mare succes la unul din cele mai importante evenimente profesionale, la expoziþia ProWein de la Düsseldorf.
A câºtigat pãlinca de struguri
Pãlinca de struguri Irsai Olivér a Distileriei Brill este cea mai bunã pãlincã în Ungaria în acest an - a hotãrât juriul festivalului internaþional al pãlincii, organizat în oraºul Gyula.
Fondul de crizã a fost majorat
Fondul Monetar Internaþional (FMI) a crescut cadrul financiar care serveºte managementul de urgenþã al crizelor economice, cu de peste zece ori, la valoarea de 550 miliarde de dolari.
Prognozã corectatã
Realizãrile economiei mondiale vor creºte în acest an semnificativ, cu un ritm aproape de 4 procente, dar aceasta este...
România este mai atractivã
Investiþiile strãine directe în România pot creºte în acest an la valoare de ºase miliarde de euro, de la 4,9 miliarde de euro atinse anul trecut - a anunþat Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului Bãncii Naþionale Române.
Prognoze contradictorii
Analiºtii pieþelor aflaþi la Londra se aºteaptã pe duratã medie la performanþe favorabile în cazul forintului, pânã la finele anului viitor la un curs euro de 250 forinþi, fiind de pãrere cã Ungaria va putea adera la zona euro înaintea þãrilor membre din regiune.
Budapesta este mai bunã decât New York
Condiþiile vieþii cotidiene în Budapesta sunt la fel de bune ca la Londra, ºi cu ceva mai bune decât la New York.
Germanii au pierdut întâietatea
Germania a fost înlãturatã de pe primul loc al topului þãrilor exportatoare din lume, deoarece exportul sãu a scãzut considerabil. A fost depãºitã de China, iar specialiºtii sunt optimiºti sau pesimiºti într-o mãsurã prudentã.
Se aºteaptã la profit
Aºteptãrile firmelor privind venitul din vânzãri ºi profitul pentru anul în curs s-au îmbunãtãþit considerabil,
Titlul de excelenþã
În acest an 95 de produse realizate de 20 de firme au primit titlul de "Produs Alimentar Maghiar de Excelenþã", astfel deja peste 400 de produse realizate de 90 de firme poartã acest titlu decernat începând din anul 1998.
Modernizarea, calea de ieºire
Calea de ieºire a agriculturii ungare din crizã este fuga înainte, adicã sã dezvolte, sã investeascã, sã îºi modernizeze ativitatea
Tradiþie ºi inovare
În Ungaria, la nivel anual, agricultura are o pondere de 4,5 procente în venitul naþional, industria alimentarã 3, iar aºa numitul agrobusiness - totalitatea activitãþilor legate de economia agrarã - 13-14 procente.
Ieºirea la suprafaþã
Potrivit analizei fãcute de marea bancã americanã Bank of America/Merrill Lynch, deja în prima jumãtate a acestui an economia ungarã poate sã înregistreze o creºtere, ºi, dacã rãmâne pe aceastã pistã, în 2011 creºterea poate sã fie ºi mai pronunþatã.
În topul clasamentului
Budapesta a ajuns una din primele 25 de oraºe din clasamentul celor mai atractive oraºe, realizat de revista fDi Magazine în studiul sãu "European Cities and Regions of the Future".
Industria ºi-a pierdut echilibrul
Au decepþionat rezultatele industriei ungare din decembrie, dar asta e valabil ºi pentru tot anul. Se poate explica ºi prin declinul la nivel european.
Modernizarea, calea de ieºire
Calea de ieºire a agriculturii ungare din crizã este fuga înainte, adicã sã dezvolte, sã investeascã, sã îºi modernizeze ativitatea
''PIGS'', adicã porci
Piaþa a alcãtuit un acronim din prima literã a þãrilor cu probleme din eurozonã (Portugal, Ireland, Greece, Spain), rezultând "pigs", adicã porci.
Industria materialelor de construcþii...
...la cel mai coborât nivel. Performanþele slabe ale industriei ungare de construcþii i-au pus ºi pe producãtorii de materiale de bazã, cât ºi pe comercianþii care deservesc acest sector într-o situaþie dificilã.
Suntem încã atrãgãtori
Potrivit analiºtilor independenþi, Ungaria este pe mai departe o þarã þintã atractivã pentru investitori - a precizat ministrul dezvoltãrii naþionale ºi economiei István Varga în interviul acordat grupului de publicaþii HÍD al Editurii Feliciter.
Forum de afaceri la Arad
Cu ocazia târgului internaþional al industriei de construcþii Confort Construct de la Arad se vor organiza Conferinþa pentru Investiþii, respectiv Forumul de Afaceri cu privire la oportunitãþile de afaceri oferite de piaþa românã.
Se poate finaliza conducta de gaz
Potrivit estimãrilor preliminare, în 2009 volumul schimburilor comerciale bilaterale româno-ungare a rãmas cu 20% în urma valorii înregistrate cu un an înainte, atingând, în mod probabil, în jur de 4,5 miliarde de euro.
Pe drumul bun
Ungaria se aflǎ pe drumul bun - a apreciat preºedintele Fondului Monetar Internaþional (IMF) într-un interviu acordat unei reviste austriece.
La ce se poate aºtepta România în acest an?
Dacã facem o sintezã, la scumpiri, inflaþie ºi disponibilizãri. ªi nu e numai cazul României, ci a multor alte state membre ale Uniunii Europene, aºa cã toþi ne putem pune întrebarea, cum stãm cu criza economicã?
Sfârºitul impozitului de 3%
La întâi ianuarie, în România a încetat impozitarea favorabilã a întreprinderilor mici ºi mijlocii, având valoarea de 3%.
Parteneri din Ungaria
Dacã doriþi parteneri de afaceri din Ungaria, citiþi PUNTEA ºi publicaþi anunþul Dvs. pe portalul www.feliciter.net!
Citiþi PUNTEA!
PUNTEA, magazinul comunicãrii în afaceri, editat în limba românã de Editura Feliciter din Ungaria, este adevãrata sursã de ºtiri pentru Dvs.!
Totuºi au venit investitori...
În anul 2009, prin intermediul ITD Hungary, în Ungaria au sosit investiþii în valoare de 893 milioane euro, aceasta însemnând 27 de decizii pozitive ale investitorilor ºi 5.461 noi locuri de muncã.
Prioritãþile diplomaþiei economice
Alãturi de investiþiile directe de capital cu destinaþia Ungaria, una din principalele sarcini ale ministerului ungar al economiei este prospectarea de noi pieþe de export.
Aºteptãri pesimiste
Aºteptãrile pe 2010 ale managerilor marilor întreprinderi, respectiv entitãþi economice europene sunt caracterizate de pesimism, în cel mai bun caz de nesiguranþã.
2009: anul crizei
Apropiindu-ne de finele anului 2009, faþã de balanþa pozitivã deja obiºnuitã a ultimilor aproape 10 ani, trebuie sã constatãm cu regret cã în acest an rezultatele schimburilor comerciale bilaterale, pe baza datelor preliminare, rãmân în urma celor înregistrate anul trecut.
Editura Feliciter doreºte...
...Partenerilor sãi dragi Crãciun fericit ºi un an nou bogat ºi în succese în afaceri!
România este importantã pentru noi
La expoziþia Agromalim standul Editurii Feliciter (ºi al revistei PUNTEA), ca de obicei, s-a bucurat de un interes deosebit, alãturi de vizitatori, am avut ocazia sã purtãm discuþii ºi cu numeroºi oaspeþi.
Întreprinderile mici în centrul atenþiei
Comisia Mixtã de Cooperare Economicã Ungaro-Românã (CMCE) s-a întâlnit pentru a patra oarã, în perioada 10-11 septembrie la Gyula pentru a trece în revistã rezultatele economice ale cooperãrii bilaterale ºi obiectivele de viitor.
Am fost la Arad
Editura Feliciter, cu revista sa pentru comunicare în afaceri PUNTEA, reprezentând 12 firme ungare a fost deja o prezenþã tradiþionalã la târgul internaþional al agriculturii ºi industriei alimentare Agromalim, þinut la Arad.
Expoziþie ºi conferinþã la Oradea
Varadinum Expo, organizatã la finele lunii septembrie, a avut din nou un numãr însemnat de expozanþi din Ungaria, ºi-au prezentat oferta peste treizeci de firme ungare.
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi