setare ca pagină de pornire 13.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Răsfoire: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11
Colaborãri între Camerele de Comerþ
Secþiunea Maghiarã-Românã din cadrul Camerei de Comerþ ºi Industrie a Ungariei este activã de peste un deceniu în stabilirea ºi dezvoltarea relaþiilor între întreprinzãtorii ºi firmele ungare ºi române.
Vinul de Tokaj
În cantitate micã leac, în cantitate mare medicament - spune o zicalã. Potrivit alteia: în vin este adevãrul.
Comunicat presã
Consiliul Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România - Filiala Arad, împreunã cu partenerii acestuia: Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Bekes.
Atenþia este îndreptatã spre Budapesta
Marile fonduri imobiliare din Europa ºi de peste ocean ar dori sã cumpere acum ºi ieftin în Ungaria. Aceasta este concluzia discuþiilor purtate de revista economicã ungarã Világgazdaság (Economia mondialã) la târgul Expo Real, organizat la München, cu expozanþii.
Nyírbátor, un centru Unilever important
La 4 septembrie în localitatea Nyírbátor s-a finalizat oficial investiþia în valoare de 9,7 milioane euro, prin care capacitatea Uzinei Unilever din localitate a crescut cu 60 procente.
Balanþa turismului
Vânzãrile hotelurilor din Ungaria au scãzut, Lacul Balaton, în ciuda crizei a câºtigat, alte regiuni au încheiat un sezon mai puþin fericit, ºi serviciile turismului de sãnãtate în Ungaria sunt populare pe mai departe în rândul turiºtilor strãini. Acesta este bilanþul turistic al acestei veri.
Centralã electricã pe biomasã în Szakoly
A fost inauguratã centrala electricã pe biomasã din localitatea Szakoly, judeþul Szabolcs-Szatmár-Bereg, primul proiect greenfield de acest tip din Ungaria.
De anul viitor urmeazã creºterea?
Cele mai recente date cu privire la producþia industrialã, publicate în aceste zile, indicã stabilizarea performanþelor industriei ungare, au susþinut analiºtii de la Londra pentru pieþele emergente, potrivit cãrora, economia ungarã în ansamblu - în locul regresiei aºteptate pânã acum - anul viitor va înregistra creºteri.
Elveþia este cea mai competitivã
Potrivit raportului Forumului Economic Mondial (WEF), cea mai competitivã economie în prezent nu mai este cea a Statelor Unite, ci a Elveþiei. Ungaria ºi-a îmbunãtãþit situaþia.
Viticultorii nu sunt întristaþi
Viticultorii, producãtorii de bãuturi spirtoase ºi produse alimentare delicatese sunt optimiºti în ciuda crizei economice - s-a constatat la târgul internaþional Prowein care ºi-a închis nu demult porþile la Düsseldorf ºi a atras un numãr record de vizitatori.
Venituri în agriculturã în Uniune
Potrivit datelor comunicate oficial de Eurostat, în 2008 agricultura Uniunii Europene a produs un venit în medie cu 3,5 procente mai scãzut pe cap de agricultor comparativ cu valoarea înregistratã cu un an înainte.
Trebuie crescutã ponderea zootehniei
Unul din cele mai importante obiective ale conducerii ramurii agrare ungare rãmâne pe mai departe creºterea ponderii zootehniei în cadrul agriculturii.
Consiliul Naþional al Pãlincii
S-a constituit Consiliul Naþional al Pãlincii ºi s-a realizat prima hartã a pãlincii în Ungaria. Consiliul va supraveghea ºi va organiza controlul calitãþii pãlincii ºi va elabora "strategia naþionalã a pãlincii".
Piscicultura în Ungaria
Cantitatea de peºte obþinutã în fermele piscicole din Ungaria acoperã în mãsurã completã consumul intern de peºte de apã dulce, dar de zece ani nu se mai face un export mai serios.
Venituri reale în scãdere
În Ungaria, în ianuarie-februarie veniturile reale au scãzut cu 4,3 procente comparativ cu aceeaºi perioadã a anului precedent.
Sã ne întâlnim la Arad!
Editura Feliciter ºi revista PUNTEA continuã sã fie prezente la expoziþiile din România: dupã Confort Construct ºi Târgul de Ziua Oraºului Sfântu Gheorghe, ne puteþi întâlni la Arad, de data aceasta la expoziþia Salon Auto Internaþional ºi Transport-AR, începând din 11 iunie.
Conferinþe la Arad
Expoziþia industriei auto ºi de transporturi profesionale Salon Auto Internaþional ºi Transport-AR, þinutã în perioada 11-14 iunie în zona expoziþionalã Expo Arad va fi însoþitã ºi de o serie de conferinþe.
Parteneriate de afaceri româno-ungare
Consiliul Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România - Filiala Arad vine în sprijinul întreprinzãtorilor cu soluþii concrete pentru stabilirea de parteneriate de afaceri, în cadrul unui proiect cu finanþare europeanã prin PHARE CBC 2006 România - Ungaria, pe care acesta îl deruleazã.
Va fi lipsã de carne de pui?
În lunile urmãtoare pe piaþa ungarã poate sã aparã lipsã la unele produse din carne de pui deoarece creºte puternic cerinþa pentru carne de pãsãri pe piaþa internã.
A crescut ºomajul
Este evident cã criza economicã creºte drastic numãrul ºomerilor, dar nu ne-am aºteptat ca aceastã scãdere sã cunoascã astfel de proporþii.
Stagneazã consumul de alimente la nivel mondial
În luna ianuarie schimbul de mãrfuri sub aspect cantitativ al comerþului cu amãnuntul cu produse alimentare la nivel mondial a stagnat comparativ cu prima lunã a anului trecut.
Întreprinderile germane fac altã alegere
Comparativ cu anul trecut, a scãzut dramatic numãrul acelor întreprinderi industriale germane care îºi propun investiþii în þãrile membre ale UE din Europa de Est ºi Centralã.
Producþia de lapte în Uniune
Producþia de lapte ºi produse lactate în cele 27 de þãri ale Uniunii Europene luna trecutã a scãzut cu 0,2% cu toate cã s-a aprobat creºterea contingentului cu 2%.
Am fost la Sfântu Gheorghe
Editorul revistei PUNTEA, Editura Feliciter Srl. ºi-a continuat traseul în România: între 23-26 aprilie cei interesaþi ne-au putut întâlni la Sfântu Gheorghe. La târgul þinut de Ziua Sfântu Gheorghe vizitatorii au avut ocazia nu numai de a cunoaºte produsele editurii, dar la standul nostru am reprezentat încã alte 17 firme din Ungaria.
Producþia de maºini agricole nu se...
...confruntã cu crizã. Producþia de maºini agricole din Ungaria nu simte încã recesiunea economicã. Majoritatea maºinilor ºi mijloacelor din producþia ungarã sunt exportate; dezvoltarea este indispensabilã în aceastã ramurã.
Codex pentru alimentele sãnãtoase
Consumatorii vor gãsi pe rafturile marilor lanþuri comerciale de la 1 iulie în procent de 80 la sutã alimente ungare, dupã ce organizaþiile profesionale din domeniul producþiei,
Industria de construcþii suferã
În Ungaria, volumul producþiei industriei de construcþii a scãzut în luna februarie cu 5,9 procente faþã de luna februarie 2008,
Deconjuncturã
În februarie, valoarea producþiei industriale în eurozonã a scãzut cu o valoare nemaiîntâlnitã de la începutul perioadei de când se fac colectãri de date,
Schimbarea gustului datoritã climei
Datoritã schimbãrilor de climã o serie de alimente vor fi de nemâncat? Cercetãtorii de la universitatea din Hohenheim au studiat într-o camerã climaticã specialã efectul încãlzirii asupra diferitelor mâncãruri.
Comerþul exterior ungar a pierdut din putere
Comparativ cu datele de acum un an, în ianuarie 2009 schimbul de mãrfuri în comerþul exterior ungar a scãzut cu 28 de procente la export ºi 27 de procente la import.
Calitatea este o cauzã comunã
Anul trecut în Ungaria 187 mii de agricultori au primit finanþare din partea uniunii ºi din bugetul ungar, în valoare totalã de 394 miliarde de forinþi
Vremea este favorabilã fructelor
Vremea rece din martie ºi luna aprilie caldã, lipsitã de îngheþuri au creat condiþii ideale pentru fructele din Ungaria.
Inflaþia în eurozonã
În þãrile eurozonei, în luna martie, inflaþia pe douãsprezece luni a scãzut la o valoare record: la 0,6 procente de la 1,2 procente înregistrate în februarie.
Crizã în stil ungar
Asemenea situaþiei mondiale, nici Ungaria nu a fost atinsã de criza economicã mondialã pe neaºteptate, de la un moment la altul, situaþia de astãzi s-a dezvoltat treptat.
Colac de salvare pentru întreprinderi
Întreprinderile conteazã pe guvern, dar ºi ele însele trebuie sã se ajute pentru a trece peste perioada dificilã - a subliniat ministrul ungar al dezvoltãrii naþionale ºi economiei, Gordon Bajnai la un forum al antreprenorilor.
Nesiguranþã ºi pe piaþa birourilor
Pleacã investitorii, se opresc proiectele promise, dau faliment investitorii mai mici. Valurile din ce în ce mai ample ale crizei pe piaþa de credite nu ocolesc nici piaþa imobiliarã din Ungaria.
Facilitãri pentru microîntreprinderi
Comisia Europeanã ar desfiinþa obligativitatea microîntreprinderilor privind raportarea financiarã, reducând în acest mod sarcinile administrative ale firmelor mici.
Cinci miliarde pentru investiþii
Comisia Europeanã a aprobat pachetul de programe de investiþii acordând prioritate investiþiilor în domeniul energetic ºi al telecomunicaþiilor.
Secret bancar ºi paradis fiscal
Anual miliarde de euro dispar datoritã autorilor de fraude, ceea ce pe lângã faptul cã afecteazã sensibil unele þãri, înseamnã ºi o problemã serioasã pentru economia mondialã.
Sã extindem sau nu?
Guvernul german considerã cã dupã aderarea Croaþiei, extinderea Uniunii Europene ar trebui sã fie suspendatã pe o perioadã de timp.
Sã ne întâlnim la Sfântu Gheorghe!
Editorul magazinului PUNTEA, Editura Feliciter îºi continuã itinerariul prin þarã, dupã expoziþia Confort Construct de la Arad cititorii din România care cautã parteneri de afaceri în Ungaria ne pot întâlni acum la Sfântu Gheorghe.
Secþia românã împlineºte zece ani
Secþia Ungaro-Românã a Camerei Ungare de Comerþ ºi Industrie, care sãrbãtoreºte în acest an cea de-a 10-a aniversare, îndeplineºte un rol important în dezvoltarea relaþiilor economice bilaterale, în extinderea cooperãrilor în afaceri româno-ungare.
Puntea prezentã ºi la Construct Design
Oradea gãzduieºte de ani de zile expoziþia ºi târgul internaþional al industriei de construcþii Construct Design. Impresiile notate de editura noastrã fac referire ºi la moralul de platã în România, respectiv rãspund la întrebarea care sunt produsele cãutate pe aceastã piaþã.
Investiþii în prestãri de servicii
În prezent ITD Hungary (Agenþia Ungarã pentru Promovarea Investiþiilor ºi Dezvoltare) poartã tratative legate de stabilirea în Ungaria a patru investiþii de tipul prestãrilor de servicii.
Am fost la Arad
Editura Feliciter Srl., ca editor al magazinului PUNTEA a fost deja o prezenþã tradiþionalã la expoziþia industriei de construcþii Confort Construct, organizatã în martie la Arad.
Dupã valori record
Pe baza datelor statistice care reflectã situaþia de la sfârºitul lunii noiembrie 2008 ne putem aºtepta ca volumul schimbului comercial bilateral al anului trecut sã atingã o nouã valoare record,
ªase miliarde de euro pentru investiþii
De la pachetul de dinamizare a investiþiilor în valoare de ºase miliarde de euro, anunþat la mijlocul lui februarie de ministrul economiei, Gordon Bajnai, se aºteaptã salvarea a mai multor zeci de mii de locuri de muncã în Ungaria.
Managementul crizei ºi reforme
Este nevoie de mãsuri ºi schimbãri care acþioneazã pe termen scurt împotriva efectelor crizei, iar pe termen lung pot asigura Ungariei competitivitateaîn mod durabil.
Au ieºit strãinii de pe piaþã
Majoritatea investitorilor strãini au ieºit de pe piaþa imobiliarã ungarã. Cei care au rãmas încetinesc sau amânã construcþiile, dar preþurile ofertelor nu au scãzut. Potrivit estimãrilor, la Budapesta pot sã fie 4-5000 de locuinþe nou construite ºi nevândute.
Industria de construcþii în regres
Dupã o scãdere de 14,8 procente înregistratã în anul 2007, volumul producþiei industriei de construcþii ungare anul trecut a scãzut cu 5,1 procente.
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi