setare ca pagină de pornire 04.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Răsfoire: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11
Aici creºte, acolo scade
În Ungaria, în primele unsprezece luni ale anului trecut volumul producþiei în industria de construcþii a fost cu 6,2 procente mai scãzut comparativ cu aceeaºi perioadã a anului 2007,
Mai multe lichidãri
Din toamna trecutã, rata lichidãrilor în industria construcþiilor a crescut de la patru la cinci procente, dar acest raport poate sã creascã pe parcursul anului chiar pânã la 6-7 procente.
Batimat 2009 - 7 expoziþii într-una!
Permiteþi-ne sã vã prezentãm pe scurt câteva argumente pentru care Batimat 2009 este cea mai importantã expoziþie de construcþii la nivel mondial!
Se prezintã judeþul Nógrád
Judeþul Nógrád, amintit adesea ca "Þara palóc" este urmãtoarea staþie a itinerarului pornit de revista noastrã pentru a prezenta judeþele Ungariei. În aceastã prezentare ne-a fost de ajutor domnul Zsolt Becsó, preºedintele Adunãrii Generale a Judeþului Nógrád.
"Inima" Marii Câmpii Ungare
Judeþul Jász-Nagykun-Szolnok a fost denumit astfel datoritã aºezãrii sale geografice, deoarece se învecineazã cu ºapte din cele 19 judeþe ale Ungariei.
Lumea "palóc"
Judeþul Nógrád de o frumuseþe fermecãtoare este o regiune cu numeroase valori unice ºi caracteristice. Condiþiile naturale, patrimoniul cultural bogat, tradiþiile istorice, de istorie literarã ºi etnografie îi aºteaptã pe vizitatori cu multe curiozitãþi.
Coridoare verzi ºi tradiþii populare
Datoritã aºezãrii geografice ºi condiþiilor naturale favorabile, judeþul este un loc îndrãgit de turiºti. Aici li se oferã de toate, de la comori naturale nestingherite pânã la bãi termale ºi culturã popularã.
Un trio al prieteniei cu Maramureº ºi Harghita
În cadrul relaþiilor internaþionale, cooperãrile cu judeþele înfrãþite din România primesc un loc deosebit de important - a declarat revistei noastre domnul Andor Fejér, preºedintele Adunãrii Generale a judeþului Jász-Nagykun-Szolnok.
Industrie grea ºi vinuri bune
Judeþul Borsod-Abaúj-Zemplén este una din regiunile cu cea mai dezvoltatã industrie din Ungaria, având o agriculturã în transformare ºi un sector terþiar în dezvoltare.
Agricultura judeþului Bács-Kiskun
Solurile irigate ale judeþului Bács-Kiskun asigurã condiþii propice cultivãrii plantelor agricole ºi culturilor de grãdinã. Cea mai mare parte a pãmânturilor arabile sunt semãnate cu cereale.
Relaþiile Camerelor Carpatice
Camera de Comerþ ºi Industrie a judeþului Borsod-Abaúj-Zemplén (CCIB) a iniþiat în anul 1993 înfiinþarea Asociaþiei Camerelor Carpatice, iar în februarie 2004 asociaþia a fost confirmatã din nou ºi au aderat noi membri.
Romantism ºi recreere
Atractivitatea turisticã a judeþului Bács-Kiskun este datã de câmpia infinitã, natura netulburatã ºi de monumentele din oraºe.
Libertatea în cadou
O lume care vã face cadou libertatea! Aceastã afirmaþie este cea care caracterizeazã cu adevãrat judeþul Borsod-Abaúj-Zemplén.
Relaþii de prietenie
- Întreþinem relaþii vii, consistente cu judeþele înfrãþite din România, de aceea judeþul Bács-Kiskun va organiza ºi în viitor programe comune cu judeþele Harghita ºi Alba...
Cooperare ºi la nivel internaþional
Judeþul nostru întreþine relaþii strânse de prietenie ºi de cooperare economicã cu România ºi cu alte þãri - a declarat revistei noastre Dr. Ferenc Ódor, preºedintele Adunãrii Generale a Judeþului Borsod-Abaúj-Zemplén.
Record comercial de cinci miliarde
Anul 2008, potrivit datelor preliminare, în privinþa schimbului comercial dintre Ungaria ºi România va atinge din nou o valoare record, întregistrând o creºtere de peste 20 procente.
Expo Arad vã aºteaptã!
Expo Arad este unul din centrele expoziþionale importante ºi cãutate din România, anual primeºte numeroºi expozanþi din þarã ºi strãinãtate, ºi desigur mulþi vizitatori.
Romantism lângã Tisa
Judeþul Szabolcs-Szatmár-Bereg se situeazã în nord-estul Ungariei. Are o suprafaþã de 6000 kilometri pãtraþi.
Cooperãri în mai multe direcþii
Relaþiile externe ale judeþului Szabolcs-Szatmár-Bereg sunt determinate în fond de vecinãtatea sa cu trei þãri, în regiune gãsindu-se frontiere interne noi cât ºi externe noi ale Uniunii Europene.
La graniþa a trei þãri
Judeþul Szabolcs-Szatmár-Bereg se situeazã în nord-estul Ungariei. Situaþia sa geopoliticã specialã este determinatã pe de o parte de aºezarea perifericã, iar pe de altã parte de situarea la frontiera þãrii.
Bács-Kiskun: cel mai mare judeþ
Judeþul Bács-Kiskun este judeþul cu cea mai mare suprafaþã în Ungaria, reprezentând 1/12 din suprafaþa totalã a þãrii. Se gãseºte în regiunea situatã între fluviul Dunãre ºi râul Tisa.
Proiecte comune cu România
Judeþul Békés face planuri pe bazã de programe comune cu judeþele înfrãþite din România - a declarat revistei noastre László Domokos, preºedintele consiliului judeþean.
Atracþii turistice
Judeþul Békés reprezintã însuºi tezaurul naturii, unde vizitatorii sunt aºteptaþi cu ospitalitatea caracteristicã locuitorilor din aceste pãrþi.
ªedinþa comunã a consiliilor
Asemãnãtor judeþului Békés, ºi judeþul Csongrád dezvoltã relaþii tradiþionale ºi continue cu judeþe ºi oraºe din România, colaborarea fiind fructificatã ºi prin proiecte comune.
Proiectele comune ale judeþelor limitrofe
Judeþele Hajdú-Bihar din Ungaria ºi Bihor din România au semnat în anul 2002 un proiect de anvergurã cu privire la dezvoltarea regiunii frontaliere...
Economia judeþului Csongrád
Situat în sudul Ungariei, învecinat ºi cu România, judeþul Csongrád prezintã importanþã atât din punct de vedere agricol cât ºi industrial.
Economia judeþului Hajdú-Bihar
Judeþul Hajdú-Bihar a luat fiinþã la organizarea administrativã din 1950 prin unirea regiunilor Bihar ºi Hajdú ºi ataºarea unor localitãþi ale judeþului Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Despre economia ungarã
Prognozele analiºtilor pentru anul urmãtor deocamdatã nu indicã punerea Ungariei în imposibilitate de a se menþine datoritã recesiunii, dar probabil cã prima jumãtate a anului va aduce o regresie. Potrivit analiºtilor însã în a doua jumãtate a anului economia ungarã poate deja sã creascã.
Decizii ale investitorilor
În privinþa investiþiilor Ungaria stã bine, aceastã situaþie fiind doveditã de faptul cã ITD Hungary (Agenþia Ungarã pentru Promovarea Investiþiilor ºi Dezvoltare) nu se poate plânge din cauza crizei economice mondiale: numai în cel de-al treilea trimestru s-au nãscut opt decizii favorabile pentru investiþie...
Perspectivele industriei construcþiilor
Creºterea înregistratã în luna septembrie nu a putut sã compenseze rezultatele slabe ale întregului an, perspectivele industriei construcþiilor în Ungaria nu se vor îmbunãtãþi nici în viitorul apropiat.
Criza ºi efectele sale
Anul viitor Ungaria se poate aºtepta chiar ºi la o scãdere a PIB cu 7 procente, deoarece cauza recesiunii nu este pur ºi simplu numai lipsa de cereri, ci ºi deficitul de credite, care creºte datoritã faptului cã obligaþiunile de stat câºtigã teren în defavoarea acestora.
Efectele reformei agrare
Compromisul final care cuprinde revizuirea reformelor agricole ale Uniunii Europene a modificat o serie de elemente ale propunerii originale ale Comisiei Europene în direcþie pozitivã pentru Ungaria - a apreciat acordul nãscut la întâlnirea miniºtrilor József Gráf, ministrul ungar al agriculturii ºi dezvoltãrii teritoriale.
Analiza economiei ungare
Dupã optimismul de la începutul verii, dovedit a fi trecãtor, s-au înrãutãþit perspectivele creºterii globale: în ultimele luni organizaþiile internaþionale au publicat rând pe rând prognoze mai pesimiste privitoare la creºterea economicã mondialã.
Credite pentru avântul economic
Miniºtrii finanþelor ºi preºedinþii bãncilor naþionale s-au consultat asupra rãspunsului pe care sã-l dea Uniunea Europeanã la regresul economic de proporþii mondiale.
Pachetul lui Bajnai
Ministrul dezvoltãrii naþionale ºi economiei, Gordon Bajnai pune în aplicare un program de sprijin economic pentru micro-întreprinderile,
O nouã investiþie importantã
În oraºul Tatabánya s-a pus piatra de temelie a uzinei moderne pentru producþia de seringi predozabile a întreprinderii de tehnologie medicalã, liderã a pieþii internaþionale BD (Becton, Dickinson and Company).
Stadler subvenþionat de stat
Gordon Bajnai, ministrul ungar al dezvoltãrii naþionale ºi al economiei, Zoltán Dunai, directorul executiv al Stadler Trains Magyarország Kft.
Piaþa locuinþelor este mai puþin dinamicã
Cel mai scãzut numãr al ultimilor ani în privinþa locuinþelor date în folosinþã, scãderea preþurilor la terenurile de construcþie, chiar ºi în zonele cele mai cãutate,
Calificativul excelent la comerþ exterior
În clasamentul realizat de Institutul Fraser prin considerarea anumitor valori medii, economia Ungariei se situeazã pe locul 28 în rândul celor mai libere economii din lume.
Stiri pe scurt
Potrivit celei mai recente prognoze economice a Comisiei Europene, economia europeanã va creºte probabil în acest an cu 1,4%, faþã de valoarea de 2,0% aºteptatã în primãvarã.
IEIT îºi începe activitatea
La 16 septembrie 2008 la Budapesta s-a þinut ºedinþa de constituire a Institutului European de Inovare ºi Tehnologie (IEIT). Locaþia acestuia a fost aleasã în luna iunie.
Pachetul impozitelor în centrul atenþiei
Prin continuarea cu consecvenþã a schimbãrilor începute acum privind impozitele ºi taxele, în trei ani în Ungaria se va îmbunãtãþi considerabil competitivitatea, a afirmat Gordon Bajnai.
Furnizorii pentru Mercedes
ITD Hungary (Agenþia Ungarã pentru Promovarea Investiþiilor ºi Dezvoltare) cautã ºi selecteazã deja acele întreprinderi care vor putea fi furnizorii uzinei societãþii germane de la Kecskemét.
Efectul crizei mondiale
Nici Ungaria nu este ocolitã de efectele crizei financiare mondiale, care datoritã falimentului bãncilor mari cãzând ca dominourile, se aratã ºi mai ameninþãtoare.
Avântul continuã
- Avântul schimburilor comerciale româno-ungare continuã - a declarat revistei PUNTEA consilierul economic al Ambasadei Ungariei la Bucureºti, domnul Ferenc Bogár.
Poziþia agriculturii ungare
Agricultura ungarã ºi-a pãstrat poziþiile în Europa dupã aderarea þãrii la Uniunea Europeanã, ºi diplomaþia agrarã are sarcina de a întãri pe mai departe aceste poziþii - a declarat József Gráf, ministrul agriculturii ºi dezvoltãrii rurale.
Vãmi agrare
Tratativele WTO (Organizaþia Mondialã a Comerþului) au fost suspendate deoarece dupã o discuþie aprinsã delegaþia Statelor Unite ºi a Indiei nu s-au înþeles în privinþa vãmilor protecþioniste pentru agriculturã.
Ungaria a avansat în clasament
În anii trecuþi constituirea ºi funcþionarea unei societãþi comerciale în Ungaria a devenit semnificativ mai simplã ºi mai ieftinã.
Turismul în creºtere
Potrivit datelor deþinute de Oficiul de Turism Ungar, destinaþiile din Ungaria de Est, ºi între acestea cele situate "mai la sud" sunt deosebit de populare în rândul turiºtilor români.
Comerþul exterior agrar
Sunt mai multe motive pentru care meritã sã ne oprim asupra importanþei comerþului exterior agrar ungar. Cel mai important între acestea este faptul cã Ungaria este o þarã cu o economie deschisã, care participã într-o mãsurã însemnatã la schimbul internaþional de mãrfuri.
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi