setare ca pagină de pornire 04.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Răsfoire: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11
Vin medicamentele ecologice
Printr-o investiþie de 15 miliarde de forinþi Richter Gedeon SA va construi la Debrecen o uzinã pentru dezvoltarea ºi fabricarea produselor farmaceutice elaborate prin biotehnologie.
Industria alimentarã
Industria alimentarã - datoritã importanþei sale strategice - este ramura tradiþional importantã a economiei naþionale ungare.
Ungaria a urcat în clasament
În clasamentul revistei economice americane Forbes pentru anul 2008, care cuprinde 121 de þãri în funcþie de condiþiile de afaceri asigurate, Ungaria aflatã în 2007 pe locul 44 a urcat pe locul 31.
Topul celor mai scumpe oraºe
Viaþa va fi din ce în ce mai scumpã în oraºele mari ale Europei Centrale, este concluzia pe care o putem trage din raportul firmei de consultanþã Mercer, care face clasamentul a 143 oraºe mari ale lumii în funcþie de acest criteriu.
Rezultate pe ramurã
În 2006 emisiile din agricultura ungarã au depãºit 1600 miliarde de forinþi, ceea ce la preþuri curente depãºeºte cu aproape 6% valoarea anului precedent, dar volumul acestora a fost cu 3% mai scãzut comparativ cu aceeaºi perioadã.
Mercedes pe banda de accelerare
Guvernul ungar a hotãrât sã trateze uzina Daimler-Benz de la Kecskemét ca o investiþie cu o importanþã deosebitã pentru economia naþionalã.
Proiecte de investiþii
Potrivit unui sondaj, 69 procente din întreprinderile mici ºi mijlocii din Ungaria îºi propun sã facã investiþii în anul urmãtor.
Satisfacþia este un interes comun
- O bunã imagine a þãrii este o cerinþã de bazã pentru a figura pe lista de proiecte studiatã de investitori atunci când cautã locaþii pentru proiectele noi - a subliniat Csaba Kilián, directorul pentru investiþii al ITD Hungary (Agenþia Ungarã pentru Promovarea Investiþiilor ºi Dezvoltare),
România, o destinaþie preferatã
ITD Hungary a organizat ºi în acest an în cadrul Zilelor Deschise ITD forumul diplomaþilor specialiºti în comerþ exterior ºi al întreprinderilor ungare.
Comerþ exterior ºi circulaþia capitalurilor
ITD Hungary (Agenþia Ungarã pentru Promovarea Investiþiilor ºi Dezvoltare) a fãcut cu cooptarea de specialiºti o analizã a proceselor comerþului exterior, investiþiilor ºi exportului de capital pe anul 2007 în Ungaria.
Agricultura ungarã
Din 2007 economia agrarã ºi dezvoltarea ruralã ungarã au intrat într-o nouã etapã de dezvoltare - a declarat József Gráf, ministrul agriculturii ºi dezvoltãrii rurale.
O dezvoltare mai lentã ºi
inflaþie în creºtere în uniune. Potrivit prognozei Comisiei Europene recent publicate, problemele cu care se confruntã economia mondialã îºi fac simþite efectele din ce în ce mai mult ºi în economiile uniunii: în comunitate creºterea economicã scade pe mai departe în timp ce inflaþia creºte treptat.
Ungaria pe locul ºapte
Ungaria se situeazã pe locul ºapte în topul preferinþelor investitorilor pentru Europa.
Exportul este forþa motrice a industriei
Producþia industrialã în Ungaria a reintrat pe fãgaºul normal, exportul ramurii este dinamic pe mai departe.
Cerinþe logistice
Potrivit unui studiu al pieþii publicat în luna mai, în anii urmãtori în regiunea Europei Centrale ºi de Est va fi nevoie de 13 milioane de metri pãtraþi de suprafaþã logisticã nouã.
Knorr-Bremse face dezvoltãri
Knorr-Bremse Ungaria înfiinþeazã o nouã uzinã în Ungaria ºi face dezvoltãri ºi în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii.
Tendinþe favorabile
Evoluþia fluxului comercial ungar-român, potrivit datelor din primul trimestru al acestui an avute la dispoziþie, prezintã pe mai departe o tendinþã favorabilã.
Noul ministru despre economie
Ministrul dezvoltãrii naþionale ºi al economiei, Gordon Bajnai ºi-a fãcut cunoscut programul de politicã economicã, viziunea sa asupra dezvoltãrii economice.
Sauflon în Ungaria
Sauflon Pharmaceuticals Ltd., pe baza cotei de piaþã deþinute cel mai mare producãtor de soluþii de întreþinere pentru lentile de contact din Anglia, a ales Ungaria pentru investiþiile sale.
Premiul pentru investiþii înmânat la conferinþa
La cea de-a VI-a Conferinþã Mondialã pentru Investiþii, þinutã în perioada 4-6 iunie în Franþa, în localitatea La Baule, premiul "Investiþia Specialã a Anului" a fost conferit societãþii British Telecom ºi lui ITD Hungary (Agenþia Ungarã pentru Promovarea Investiþiilor ºi Dezvoltare).
SÃ FIE AL DUMNEAVOSTRÃ...
...CENTRUL AGRAR ªI DE LOGISTICÃ! Complexul de imobile este situat la 7 km de graniþa româno-ungarã ºi la aprox. 4 km de autostrada M43, în prezent în fazã de construcþie, care se va finaliza în 2010 ºi va fi continuarea autostrãzii din România.
Comerþul exterior al Uniunii Europene
Potrivit datelor furnizate de Eurostat, schimbul comercial între cele 27 state membre ale Uniunii Europene a atins în 2007 valoarea de 2,6 bilioane de euro, la preþ curent cu 6% peste valoarea înregistratã cu un an înainte.
Analiza economiei ungare
Potrivit analizei Institutului de Cercetare Economicã GKI echilibrul interior ºi exterior al economiei ungare în anul 2007 s-a îmbunãtãþit considerabil, dar creºterea a fost frânatã peste aºteptãri ºi a crescut inflaþia.
Comerþul exterior ungar
Potrivit datelor Institutului Central de Statisticã, comparativ cu anul 2006, anul trecut volumul exportului ºi al importului ungar a crescut mai lent, dar totuºi într-un ritm însemnat.
Actualitãþile economiei ungare
Ministerul Economiei ºi Transporturilor din Ungaria ºi-a publicat periodicul trimestrial intitulat "Economia Ungarã", care, pe baza datelor macroeconomice publicate pânã la 10 martie 2008, prezintã ºi evalueazã procesele actuale ale economiei ungare.
Cãlãtoria cu animale de companie
În prezent este uºor luaþi animalele de companie cu dumneavoastrã atunci când cãlãtoriþi dintr-o þarã a EU în alta.
În caz de probleme
În cazul în care aveþi un litigiu nerezolvat cu un comerciant, nu disperaþi! Existã câteva opþiuni la care puteþi apela pentru a obþine un sfat sau ajutor.
Transportul aerian
Atunci când cãlãtoriti cu avionul, fie din motive profesionale, fie pentru plãcerea dumneavoastrã, în conformitate cu regulile UE aveþi drepturi privind informaþiile, întârzierile, anulãrile, suprarezervãrile ºi deteriorarea bagajului.
Detalii privind piaþa imobiliarã europeanã
Valoarea investiþiilor imobiliare comerciale europene pe anul 2007, a atins valoarea de 230 miliarde de euro, ceea ce a însemnat o creºtere uºoarã faþã de suma de 230 miliarde de euro, înregistratã în 2006 – a anunþat consultantul imobiliar internaþional CB Richard Ellis.
Cale feroviarã între China ºi Europa
Companiile GYSEV Zrt. ºi Far East Land Bridge Ltd urmeazã sã fie operatorii transportului feroviar de marfã pe porþiunea Ungariei.
Evoluþia pieþii ungare de construcþii pânã în 2010
La începutul anului 2007 în Ungaria a devenit simþitor efectul de îmbunãtãþire a echilibrului datorat pachetului de mãsuri pentru stabilizare introdus în mai multe etape începând cu vara anului 2006, ºi totodatã gustul amar pe duratã scurtã al acestuia a fost compensat întrucâtva de mediul economic internaþional favorabil.
Tendinþe pe piaþa imobiliarã
Anul trecut s-a moderat dinamica construcþiilor ºi comercializarea de locuinþe, iar dezvoltãrile infrastructurale au înregistrat un ritm mai lent în Ungaria - stã în publicaþia Ecostat.
Producãtori de scule în Ungaria
În producþia de scule, la fel ca ºi în alte domenii ale industriei, cooperarea între firme partenere, alãturi de factorii tehnici ºi organizaþionali, poate constitui un mijloc determinant al creºterii eficienþei.
Miliarde pentru dezvoltarea cercetãrii
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (Sisteme de frânare Knorr-Bremse Srl.) pânã în anul 2009 va aloca peste 3 miliarde de forinþi pentru dezvoltarea activitãþii sale de cercetare-dezvoltare (C-D).
Schimbul comercial se intensificã în continuare
Cu toate cã nu ne stau încã la dispoziþie datele statistice care reflectã situaþia de la sfârºitul anului trecut, pe baza tendinþelor din timpul anului putem fi siguri cã în 2007 volumul schimbului comercial bilateral atinge un nou nivel record.
Legea Întreprinderilor Mici din Europa
Întreprinderile mici ºi mijlocii, care constituie pilonii economiei europene, sunt actori cheie din punctul de vedere al creãrii de noi locuri de muncã ºi al creºterii economice.
Se trimite acasã o parte mai mare din profit
În privinþa investiþiilor directe strãine în Ungaria ºi a fluxului de profit asociat acestora, orientat în afara þãrii, specialiºtii au pãreri contradictorii.
Se scumpeºte piaþa birourilor
Construcþiile de birouri nu au fost frânate de criza pieþei secundare de credite din Statele Unite, deoarece creºterea chiriilor a indus dezvoltãri speculative importante - subliniazã analiza la nivel mondial a DTZ.
Dezvoltãri imobiliare altfel
Ca efect al schimbãrii mediului internaþional de investiþii ºi al veºtilor sosite în toamna trecutã cu privire la criza pieþei de ipotecã, piaþa ungarã de investiþii ºi dezvoltãri imobiliare se aflã în schimbare în mai multe aspecte.
Performanþele industriei
Datoritã scãderii volumului construcþiilor de drumuri ºi autostrãzi, anul trecut producþia industriei de construcþii a scãzut cu peste 14 procente - a comunicat Institutul Central de Statisticã Ungar.
S-au construit mai multe locuinþe
Anul trecut în Ungaria au fost date în folosinþã 36 mii de locuinþe, cu 7 procente mai multe faþã de anul 2006 - specificã cel mai recent raport al Institutului Central de Statisticã.
Comerþul exterior al Ungariei
Potrivit datelor Institutului Central de Statisticã din Ungaria, în ianuarie-noiembrie 2007 volumul exportului a crescut cu 16%, al importului cu 12% comparativ cu aceeaºi perioadã a anului 2006.
Centrul poate fi la Budapesta
Ungaria este foarte hotãrâtã ca Budapesta sã devinã sediul Institutului European al Inovaþiei ºi Tehnologiei (EIT), aceastã concepþie fiind prezentatã Consiliului pentru Competitivitate al Uniunii Europene la 25 februarie.
Analiza industriei ungare
Încetinirea caracteristicã industriei ungare în perioada 2006-2008, în parte datoritã reformelor structurale, se aºteaptã a fi urmatã din 2009 de o creºtere cu o structurã sãnãtoasã, durabilã ºi dinamicã, bazatã pe creºterea investiþiilor ºi a exportului.
Alcoa demareazã noi dezvoltãri
Kákosy Csaba, ministrul ungar al economiei ºi transporturilor, la inaugurarea investiþiei Alcoa de al Székesfehérvár a vorbit despre politica guvernului de motivare ºi susþinere a investiþiilor, relevând faptul cã acest eveniment are valoare de exemplu.
Supraofertã în Budapesta
Se simte o uºoarã îmbunãtãþire a pieþei imobiliare, susþine GKI Studii Economice SA - GKI Gazdaságkutató Zrt., potrivit cãreia cel mai pesimist domeniu este cel al locuinþelor, chiar dacã se întrezãreºte o uºoarã relaxare.
Giga investiþie la aeroport
În urmãtorii trei-patru ani, urmeazã sã se construiascã un complex format din hoteluri, centru de outlet ºi congrese, cazinou, birouri, ºi un plaza în spaþiul din apropierea aeroportului Ferihegyi la capãtul ºoselei Üllői.
Produsele ungare sunt cãutate
Toate companiile, antreprizele care produc produse de calitate au loc pe piaþa de 450 de milioane a Uniunii - a precizat József Gráf, ministrul ungar al agriculturii ºi dezvoltãrii rurale cu ocazia unui forum de specialitate.
Producþie redusã de grâu
În anul 2007, în Ungaria, recolta de grâu a fost de 9,6 milioane de tone, comparativ cu anul precedent, cu 14,7 milioane de tone.
Raport privind sistemul bancar din Ungaria
Perspectivele sistemului bancar ungar sunt stabile, ºi programul guvernului pentru economii în sistemul bugetar a înrãutãþit climatul pieþii bancare interne în mãsurã mai micã decât cea aºteptatã,
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi